Jako elementy składowe państwa wymienić należy: ludność, terytorium i władzę – to rozgraniczenie pozwala na odróżnienie go od innych organizacji życia publicznego. Państwo scharakteryzować można jako niezależną i autonomiczną jednostkę geopolityczną, stanowiącą podmiot prawny. Jest to organizacja posiadająca uprawnienia władcze wobec obywateli której uprawnienia unormowane są w ustawie zasadniczej, czyli konstytucji. Efektywne państwo to to… Read More